کارگاه های همایش پیشرفت های معماری سازمانی

با توجه به درخواست مکرر شرکت کنندگان و دوستانی که امکان حضور در همایش برایشان میسر نشد، و با همکاری قابل تقدیر اساتید برگزارکننده کارگاه، فایل و ویدئوهای ضبط شده در طول دو روز برگزاری همایش، در سایت همایش قرار داده شد.

 

کارگاه کاربرد زبان آرکی میت در معماری سازمانی، ارائه دکتر نبی اللهی و مهندس قاسمی

دانلود فایل معرفی کارگاه

دانلود فیلم کارگاه کاربرد زبان آرکی میت در معماری سازمانی

دانلود فایل کارگاه کاربرد زبان مدلسازی آرکی میت در معماری سازمانی

 

 

کارگاه تجارب اجرای معماری سازمانی در دولت الکترونیک کشور کره، ارائه دکتر Joen

دانلود فیلم کارگاه تجارت اجرای معماری سازمانی در دولت الکترونیک کره

 

 

کارگاه تجربیات و راهکارهای موثرسازی مدیریت پروژه های معماری سازمانی، ارائه مهندس مومنی

دانلود فایل معرفی کارگاه

دانلود فیلم کارگاه تجربیات و راهکارهای موثرسازی مدیریت پروژه های معماری سازمانی

دانلود فایل کارگاه تجربیات و راهکارهای موثرسازی مدیریت پروژه های معماری سازمانی

 

 

کارگاه هوشمندسازی سازمانی، راهکارها و فناوری های مبتنی بر کلان داده و هوش مصنوعی، ارائه دکتر فراهانی

دانلود فایل معرفی کارگاه

دانلود فیلم کارگاه هوشمندسازی سازمانی

دانلود فایل کارگاه هوشمندسازی سازمانی

 

 

کارگاه آشنایی با اهداف، ساختار و روش تدوین معماری مرجع شرکت های برق منطقه ای، ارائه مهندس کرمی

دانلود فایل معرفی کارگاه

دانلود فایل کارگاه آشنایی با اهداف، ساختار و روش تدوین معماری مرجع شرکت های برق منطقه ای

 

 

کارگاه آشنایی با فرایند کاوری، ارائه دکتر خیامی و مهندس دولو

دانلود فایل معرفی کارگاه

دانلود فایل کارگاه آشنایی با فرآیندکاوی

 

 

کارگاه آشنایی با معماری سازمانی مبتنی بر اینترنت اشیاء، ارائه دکتر جاویدان

دانلود فایل معرفی کارگاه

دانلود فایل کارگاه آشنایی با معماری سازمانی مبتنی بر اینترنت اشیا