فیلم ها و فایل های همایش پیشرفت های معماری سازمانی

با توجه به درخواست مکرر شرکت کنندگان و دوستانی که امکان حضور در همایش برایشان میسر نشد، و با همکاری قابل تقدیر اساتید برگزارکننده کارگاه، فایل و ویدئوهای ضبط شده در طول دو روز برگزاری همایش، در سایت همایش قرار داده شد.   پخش آنلاین همایش، ارائه ها و کارگاه های برگزار شده   دانلود[…]