محورهای همایش پیشرفت های معماری سازمانی

محورها و ریزمحور های دومین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی

 

• معماری سازمانی و چارچوب‌ها و مدل‌های مرجع آن

 • معماری سیستم‌های اطلاعاتی و نرم‌افزار
 • معماری داده
 • معماری امنیت
 • معماری زیرساخت فناوری
 • معماری نیروی انسانی و مدیریت فناوری اطلاعات
 • راهبرد معماری سازمانی
 • چارچوب‌های ملی معماری سازمانی
 • چارچوب‌ها و مدل‌های مرجع نظامی
 • چارچو‌ب‌ها و مدل‌های مرجع مختص صنایع و بخش خصوصی
 • سفارشی‌سازی چارچوب‌ها و مدل‌های مرجع

 

• تحول دیجیتالی

 • معماری سازمانی و تحول دیجیتالی
 • سازمان های مجازی 
 • انقلاب صنعتی چهارم 
 • سازمان های چابک 
 • بکارگیری زنجیره بلوکی برای معماری سازمانی

• طراحی، پیاده‌سازی، ارزیابی و نگهداشت معماری سازمانی

 • تکنیک‌ها و الگوهای طراحی معماری سازمانی
 • بلوغ معماری سازمانی
 • مدل‌های ارزیابی خروجی‌های معماری سازمانی
 • ارزیابی ویژگی‌های کیفی معماری سازمانی
 • نگهداشت تطبیقی در معماری سازمانی 
 • ابزارها و استانداردهای معماری سازمانی
 • معماری سازمانی و مدیریت پروژه
 • حاکمیت معماری سازمانی
 • ابزارهای مدلسازی و مدیریت اطلاعات معماری سازمانی
 • روش‌های تجمیع معماری سازمانی برای سازمان‌های بزرگ

 

• رهیافت‌های نوین معماری سازمانی

 • معماری سازمانی ارزش‌محور
 • معماری سازمانی چابک
 • معماری سازمانی سرویس‌گرا
 • معماری سازمانی فرایندمحور
 • معماری سازمانی مدل‌رانه
 • معماری سازمانی تطبیق‌پذیر
 • معماری سازمانی و نظام‌های مدیریت فرایند
 • معماری سازمانی و محاسبات ابری، کلان‌داده‌ها و اینترنت اشیاء
 • مدیریت معماری سازمانی در مقیاس وسیع
 • مدیریت فناوری اطلاعات و معماری سازمانی

 

• دستاوردها و نتایج معماری سازمانی

 • تجربه موفق/ مطالعه موردی در حوزه معماری سازمانی
 • نتایج حاصل از اعمال چارچوب‌های برجسته معماری در صنعت
 • نتایج و دستاوردهای تدوین، پیاده‌سازی یا نگهداشت معماری سازمانی
 • نتایج و دستاوردهای ارزیابی و سنجش معماری سازمانی
 • تکامل و تغییر پذیری در معماری سازمانی
 • نهادینه‌سازی فرهنگ معماری سازمانی
 • مدیریت و حکمرانی معماری سازمانی

• معماری دولت الکترونیکی

 • تعامل‌پذیری و معماری سازمانی در دولت الکترونیکی
 • بازمهندسی خدمات و فرایندها در دولت الکترونیکی
 • نقش مدل‌های مرجع معماری در استقرار دولت الکترونیکی
 • زیرساخت های معماری دولت الکترونیکی
 • اکوسیستم‌های داده باز
 • دولت نسل چهارم
 • دولت همراه
 • مجموعه قوانین دیجیتال معماری سازمانی

• مهندسی سازمان و فرایندهای کسب و کار

 • مدلسازی سازمان، فلسفه و پاردایم های مربوطه
 • فرایندکاوی
 • سامانه‌های توصیه‌گر برای معماری سازمانی
 • مهندسی سازمان و تفکر معمارانه
 • مهندسی و مدیریت دانش سازمان
 • همراستایی فناوری اطلاعات با کسب و کار سازمان
 • هستان‌شناسی سازمان
 • مدلسازی حرفه و مدیریت فرایندهای کسب و کار
 • جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی معماری سازمانی
 • مهارت‌ها و توانمندی نیروی انسانی در معماری سازمانی

 

• مهندسی سرویس

 • یکپارچه‌سازی و تعامل پذیری مبتنی بر سرویس
 • سرویس‌گرایی و معماری سازمانی
 • معماری سرویس‌گرا
 • تطبیق‌پذیری سرویس‌ها
 • طراحی و پیاده‌سازی سرویس‌ها
 • سیستمی از سیستم ها و سامانه‌های مقیاس وسیع

 

• هوش تجاری و داده کاوی

 • داشبورد مدیریت
 • معماری سیستم های هوش تجاری
 • داده کاوی کاربردی
 • سیستم های کمک تصمیم یار سازمانی